KOOPERATİF ANA SÖZLEŞMESİ

Kooperatif Ana Sözleşmesi

 

  Mevzuat No : 5        Bölüm No : 1        Madde No : 1

Madde Konusu

KURULUŞ , AMAÇ VE FAALİYET KONULARI KURULUŞ , BİRLİĞİN ADI , MERKEZİ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ :

Maddenin İçeriği 

Bu anasözleşmede isimleri , merkezleri ve taahhüt ettikleri sermaye payları gösterilen S.S. Esnaf ve sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri tarafından , 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre süresiz olarak değişir ortaklı , değişir sermayeli , sınırlı sorumlu bir kooperatifler birliği kurulmuştur. 

 

 

Birliğin adı Sınırlı sorumlu ............................Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliğidir.Birliğin merkezi ..................... olup, çalışma bölgesi................................................. sınırlarıdır. 

 

  Mevzuat No : 5        Bölüm No : 1        Madde No : 2

Madde Konusu

AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

Maddenin İçeriği 

Birliğin amacı; ortak kooperatiflerin ortakların mamüllerini en iyi şartlarla değerlendirmelerine, kredi ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak, çalışmalarını koordine etmek ve müşterek menfaatlerini korumaktır. 

 

 

Bu amaçla Birlik aşağıdaki konularda faaliyet gösterir: 

1- Bağlı kooperatiflerin ortaklarının mamüllerinin sergi ve fuarlarda 

 

tanıtılmasına ve daha iyi şartlarla pazarlanmasına yardımcı olmak, 

 

2- Ortaklarının hammadde, makine ve alet, basılı evrak, defter ve kitap 

 

gibi ihtiyaçlarını Merkez Birliğinin de yardımıyla tek elden ve ucuza temin etmek, 

 

3- Ortaklarının kredi ihtiyaçlarının karşılanmasında, bankalar ile diğer 

 

Kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerinin düzenlenmesinde ve sorunlarının çözümlenmesinde yardımcı olmak, ilgili bankalarla gerekli işbirliğini sağlamak. 

 

4- Ortaklarının faaliyetleri ile ilgili her çeşit ekonomik teşkilatlanmaya 

 

öncülük etmek ve katılmak. 

 

5- Bağlı kooperatif ortakları ve memurların mesleki ve kültürel yönden 

 

eğitilmeleri amacıyla, bunlarla ilgili burs teminine yardımcı olmak, gezi, müsamere, 

 

konferans ve açık oturum tertip etmek. 

 

6- Ortaklarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, bölge ölçüsünde sağlık ve 

 

dinlenme tesisleri, bakımevleri ve kreşler kurmak veya kurulmasına yardımcı olmak, 

 

bu amaçlarla fon oluşturmak. 

 

7- Orak kooperatifler bünyesinde ve bu kooperatifler arasında çıkacak 

 

anlaşmazlıklara hakemlik etmek, çözümlenemeyen konuları merkez Birliğine bildirmek. 

 

  Mevzuat No : 5        Bölüm No : 2        Madde No : 3

Madde Konusu

SERMAYE VE PAYLAR SERMAYE:

Maddenin İçeriği 

Birliğin sermayesi ortak kooperatiflerin taahhüt ettikleri pay tutarlarının toplamından ibaret olup, değişkendir. Ancak sermayenin en az haddi 35.000.000.- TL. dır. Kuruluşta bu sermayenin tamamının taahhüt edilmesi ve ¼ ‘ ünün peşin ödenmesi zorunludur. 

 

 

Ayni sermaye konamaz. 

 

  Mevzuat No : 5        Bölüm No : 2        Madde No : 4

Madde Konusu

PAYLAR

Maddenin İçeriği 

Bir ortaklık payının değeri 100.000.-TL.dır. Her ortağın en az 500 pay taahhüt etmesi zorunludur. 

 

Ortak kooperatiflerin taahhüt ettikleri pay bedelinin en az ¼’ ü peşin, 

 

geri kalanı ise yönetim kurulunca belirlenecek aylık eşit taksitler halindeve en fazla 1 yıl içinde ödenir. 

 

Ortakların payları 1163 sayılı kooperatifler kanununun 18 inci maddesine 

 

göre düzenlenen ortaklık senedinde gösterilir. Senetle temsil edilmeyen paylar 100.000.-TL. itibar olunur. 

  Mevzuat No : 5        Bölüm No : 3        Madde No : 5

Madde Konusu

ORTAKLIK İŞLEMLERİ ORTAK SAYISI:

Maddenin İçeriği 

Birlik en az 7 Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin bir araya gelmesiyle kurulur. Ortak sayısı sınırsızdır.

  Mevzuat No : 5        Bölüm No : 3        Madde No : 6

Madde Konusu

ORTAKLIK ŞARTLARI:

Maddenin İçeriği 

Birliğe ortak alabilmek için aşağıdaki nitelik ve şartlar Gereklidir. 

 

1. Birliğin çalışma bölgesi içinde bulunmak, 

 

2. Başka bir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliğine ortak almamak, 

 

3. Genel kuruldan birliğe katılma kararı almış olmak, 

 

4. Bu ana sözleşme hükümlerini bütün hak ve yükümlülükleriyle birlikte kabul ettiğini Birlik Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek ve taahhüt ettiği sermaye payının ¼’ünü peşin ödemek. 

  Mevzuat No : 5        Bölüm No : 3        Madde No : 7

Madde Konusu

ORTAKLIĞA KABUL:

Maddenin İçeriği 

Gerekli şartları kabul ederek Birliğe ortak olmak isteyen kooperatifler yönetim kuruluna yazılı olarak başvururlar. Ortaklığa kabul bu kurulun kararı ile gerçekleşir.

  Mevzuat No : 5        Bölüm No : 3        Madde No : 8

Madde Konusu

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA:

Maddenin İçeriği 

- Her ortak, genel kurullarında aldıkları karara dayanarak hesap yılı sonunda bir ay önce Birlik yönetim kuruluna yazı ile başvurarak ortaklıktan çıkabilir. Ancak ortaklıktan çıkma hakkı Birliğe girişten itibaren üç yıldan önce kullanılamaz. Bölgede coğrafi ve ulaşım yönünden daha müsait bir Birliğin kurulması halinde, kooperatifin bağlı olduğu Birliğin genel kurulundan karar ve Merkez birliğinden uygun görüş alınması şartıyla, kurulan Birliğe girmek üzere üç yıldan önce de ortaklıktan çıkabilir.

  Mevzuat No : 5        Bölüm No : 3        Madde No : 9

Madde Konusu

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA:

Maddenin İçeriği 

Bu ana sözleşmenin 6 ncı maddesindeki şartları kaybedenler ve parasal yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, Merkez Birliği Büyük Kongresinin verdiği karara uymayanlar, yönetim kurulu kararıyla ortaklıktan çıkarılır.

  Mevzuat No : 5        Bölüm No : 3        Madde No : 10

Madde Konusu

ORTAKLIĞI SONA ERENLERLE HESAPLAŞMA:

Maddenin İçeriği 

- Ortaklığı sona erenlerin sermaye ve diğer alacakları o yılın bilançosuna göre hesaplanarak, bilanço tarihinden itibaren bir ay içinde geri verilir. Ayrılan ortaklar Birliğin yedek akçeleri üzerinde bir hak iddia edemezler. Ortaklığı sona erenlerin alacak ve diğer hakları bunları isteyebilecekleri günden itibaren beş yıl geçmekle zaman aşımına uğrar.

  Mevzuat No : 5        Bölüm No : 3        Madde No : 11

Madde Konusu

ORTAKLIĞA TEKRAR GİRME:

Maddenin İçeriği 

- Ortaklığı sona erenler ayrılma sebeplerinin ortadan kalkması Halinde, yeniden ortaklığı kabul edilebilir.

  Mevzuat No : 5        Bölüm No : 3        Madde No : 12

Madde Konusu

ORTAKLARIN ŞAHSİ SORUMLULUKLARI , EK ÖDEMELER VE ÜST KURULUŞ PAYLARI:

Maddenin İçeriği 

Her ortak , birliğin borçlarına karşı , taahhüt ettiği pay tutarının 10 katına kadar sorumludur. Birliğe giren her ortak , girişimden önce doğmuş olan Birlik borçlarından dolayı diğer ortaklar gibi sorumlu olur. Bilanço açıklarını kapatmada kullanılmak üzere , ortak kooperatiflerden ek ödeme istenebilir. Ek ödemelere Birlik genel kurullarınca karar verilir. Ortak kooperatiflerince yıllık gayri safi gelirlerinin % 1 ‘ile % 3’ü arasında Birlik Genel Kurulunca belirlenen oran üzerinden , üst kuruluş payları ödenir. Ödenecek bu miktar; bu konuda belirleme yapılan Birlik genel kurul toplantısını izleyen yıldan başlamak üzere, kooperatif genel kurul toplantısına müteakip bir ay içinde Birliğin hesabına devredilir. Zamanında ödenmeyen paralar için her ay % 5 faiz tahakkuk ettirilir.

  Mevzuat No : 5        Bölüm No : 4        Madde No : 13

Madde Konusu

BİRLİĞİN ORGANLARI

Maddenin İçeriği 

Birliğin organları şunlardır. 

 

1. Genel Kurul, 

 

2. Yönetim Kurulu, 

 

3. Denetim Kurulu. 

  Mevzuat No : 5        Bölüm No : 4        Madde No : 14

Madde Konusu

GENEL KURUL:

Maddenin İçeriği 

Birliğin en yetkili organı, ortak kooperatiflerin temsilcilerinden oluşan genel kuruldur. 

 

Temsilciler, ortak kooperatiflerin yönetim kurullarınca kendi üyeleri arasından , denetim kurulu üyelerinden veya ortakların arasından seçilir. 

 

Ortak sayısı , 1-100 olan kooperatifler için 1,101-500 olan kooperatifler için 2, 501-1500 olan kooperatifler için 3, 1500-2000 olan kooperatifler için 4 ve 2000 den fazla olan kooperatifler için 5 temsilci yedekleri ile birlikte en az bir en çok dört yıl için seçilirler. 

 

Temsilci sayısının tespitinde, kooperatifin son genel kuruluna ait hazurun cetvelindeki ortak sayısı esas alınır. 

 

Birlik temsilciliğine seçileceklerin, Birlik yönetim kurulu üyelerinde aranacak nitelikleri taşımaları zorunludur. 

 

Genel kurulda her temsilcinin bir oy hakkı vardır. Asıl temsilcinin, temsilcilikten ayrılması veya özürü halinde yedek temsilci kooperatifin yönetim kurulu kararıyla Birlik genel kuruluna katılır. Yıllık genel kurul toplantısını yapmayan kooperatifler, Birlik genel kurul toplantısına katılamazlar. 

  Mevzuat No : 5        Bölüm No : 4        Madde No : 15

Madde Konusu

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Maddenin İçeriği 

Genel kurulun ve yetkileri şunlardır ; 

 

1. Bilanço, bilanço hesaplarının dökümü , Gelir gider farkı hesapları ile Yönetim Kurulu ve Denetçiler tarafından verilen raporları inceleyerek kabul veya reddetmek 

 

2. Yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerini seçmek, ibra etmek veya sorumluluklarına karar vermek, gerektiğinde bunları azletmek. 

 

3. Yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek aylık ücret, huzur hakkı ve yolluk miktarı ile bütçeyi görüşerek karara bağlamak, 

 

4. Yönetim kurulu tarafından verilen ortaklıktan çıkarma kararlarına 

 

yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak. 

 

5. Kanun , ana sözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptal edilip edilmeyeceği konusunda karar vermek. 

 

6. Ana sözleşmede yapılması öngörülen değişiklikler hakkında karar vermek. 

 

7. Kooperatifler Merkez Birliğine girme kararı vermek, 

 

8. Bilanço açıklarını ve ek ödemeleri tespit etmek ve kooperatiflerden alınmasına karar vermek. 

 

9. Birliğin dağılması hakkında karar vermek, kurulunu seçmek. Genel kurul 

 

gibi Birliğin amaçları ile ilgili her türlü işler hakkında da karar verebilir. 

  Mevzuat No : 5        Bölüm No : 4        Madde No : 16

Madde Konusu

Toplantı Şekilleri , Zamanı ve Yeri:

Maddenin İçeriği 

- Olağan genel kurul toplantısı, her yılın Mayıs ayı sonuna kadar yapılır. Genel Kurul , Birlik işlerinin ve ana sözleşme hükümlerinin gerektirdiği durum ve zamanlarda da olağanüstü olarak toplanır. Toplantı Birlik merkezinin bulunduğu yerde veya ortak kooperatiflerin , faaliyet sahası içinde yapılabilir.

  Mevzuat No : 5        Bölüm No : 4        Madde No : 17

Madde Konusu

Çağrıya Yetkili Olanlar:

Maddenin İçeriği 

Genel kurul , yönetim kurulunca toplantıya çağrılır. Gerekli yukarıdaki görev ve yetkilerini devir ve terk edemeyeceği durumlarda denetçiler , Merkez Birliği ve Tasfiye kurulu , genel kurulu toplantıya çağırmaya yetkilidir. Genel kurul , yukarıdaki şekilde toplanamadığı taktirde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca toplantıya çağrılabilir. Ayrıca (4) ortaktan az olmamak şartıyla toplam ortak sayısının 1/10’unun isteği durumunda genel kurul 10 gün içinde yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Bu başvurunun istek sahibi ortaklar tarafından birlikte ve noter aracılığı ile yapılması gerekir. Yönetim kurulunca bu isteğin zamanında yerine getirilmemesi ve sırasıyla denetçilere , Merkez Birliğine ve Bakanlığa aynı şekilde yapılan başvurulardan da sonuç alınamaması durumunda istekliler , mahalli mahkemeye başvurarak genel kurulu toplantıya çağırma izni alabilirler.

  Mevzuat No : 5        Bölüm No : 4        Madde No : 18

Madde Konusu

Çağrının Şekli , Bakanlığa Müracaat ve Ortaklar Cetveli:

Maddenin İçeriği 

Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı; adi mektupla ayrıca gerektiğinde gazete ile gazete okuyan yerlerde mahalli örf ve adete göre ilan yoluyla yapılır. Çağrının sadece yazılı olarak imza karşılığında yapılması da mümkündür. Çağrının toplantı gününde en az 25 gün önce ve en çok iki ay içinde yapılması , toplanının gün ve saati ile yerinin ve gündem maddelerinin bildirilmesi zorunludur. Çağrıda birinci toplantıda çoğunluk sağlanmadığı taktirde yapılacak olan sonraki toplantıların tarihi , saati ve yeri açıklanarak yeni bir bildirime gerek kalmaksızın bir defada ortaklara duyuru yapılabilir. Toplantılar arasında , en az 7 ve en fazla 30 gün süre bulunması gerekir. Sürelerin hesabında duyuru ve toplantı günleri hesaba katılmaz. Ana sözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise , yapılacak duyuruda değiştirilecek maddelerin numaralarının yazılması ile yetinilir. Genel kurul tarihi ile yeri ve gündemi, toplantıdan en az 15 gün önce, Ankara’da Sanayi ve Ticaret Bakanlığına (Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü ) diğer illerde ise kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki Valiliğe (İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü) yazılı olarak bildirilir. Bu bildirme Bakanlıkça tespit edilen miktardaki temsilci üreticinin ilgili Maliye veznesine yatırıldığını gösteren belge eklenerek toplantıda temsilci Bulundurulması talep edilir. Bütün temsilcilerin hazır bulunması ve bir itirazın olmaması halinde 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 47 nci maddesi hükmüne göre işlem yapılır. Yönetim kurulu her genel kurul toplantısından önce ortak Kooperatifler İle temsilcilerinin isim ve adreslerini ve imzalanacak yerleri gösterir bir cetvel hazırlamakla yükümlüdür. Bu cetvel toplantıya katılanlarla genel kurul başkanı ve Başkanlık temsilcisi tarafından isim açılarak imzalanır.

  Mevzuat No : 5        Bölüm No : 4        Madde No : 19

Madde Konusu

Gündem , Başkanlık Divanı ve Nisap:

Maddenin İçeriği 

Gündem çağrının amacına göre tayin ve tespit olunur. Dörtten az olmamak üzere ortakların en az 1/10’u tarafından genel kurul toplantı tarihinden en az 20 gün önce müştereken ve noter tebligatı ile bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur. Gündemde olmayan konular görüşülemez . Ancak birliğe ortak kooperatiflerin en az 1/10’unun temsilcilerinin gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce , yazılı teklifte bulunmaları halinde hesap tetkik komisyonunun seçilmesi bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması , çıkan veya çıkarılan ortak kooperatifler hakkında karar alınması, genel kurulun yeni bir toplantıya çağırılması ve kanun , ana sözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların yarıdan fazlasının kabulü ile gündeme alınır. Genel kurulun toplanabilmesi ve gündemdeki konuları görüşebilmesi için , Birliğe kayıtlı kooperatiflerden genel kurula katılma hakkına sahip 

 

olanların yarıdan fazlasının en az bir temsilcinin toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu nisap sağlanamadığı taktirde, ikinci toplantıda nisap aranmaz. Genel kurulda kararlar, ortaklar cetvelinde imzası bulunan temsilcilerin yarıdan fazlasının oyu ile alınır, seçimlerde en çok oy alan adaylar seçilmiş sayılır. ( 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 51/2 ve 52/1 maddeleri hükümleri saklıdır. ) 

 

Genel kurul toplantısı , Bakanlık temsilcisi bulundurulması hususunda gerekli işlemlerin yapıldığının tespiti ve toplantı nisabının sağlanması üzerine ve çağrıyı yapan organca yetkili kılınan kimseler tarafından açılır. Daha sonra, bir genel kurul başkanı ile kararlaştırılacak sayıda sekreter üye ve gerektiğinde oy toplayıcı üye seçilir. Genel kurul başkanı ve üyelerinin, bağlı kooperatiflerin ortakları veya üst kuruluş temsilcileri arasından seçilmesi şarttır. Genel kurulda tüm kararlar ve seçimler için açık oylama yapılır. Ancak hazır bulunanların çoğunluk kararıyla gizli oya başvurulur. Genel kurulda görüşülerek karara bağlanan konular için Bakanlık temsilcisi ile genel kurul başkanı ve üyeleri tarafından bir tutanak düzenlenerek birlikte imzalanır. 

  Mevzuat No : 5        Bölüm No : 4        Madde No : 20

Madde Konusu

Bakanlık ile Merkez Birliğine Gönderilecek Belgeler:

Maddenin İçeriği 

Toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde, yönetim ve denetim kurulları raporları ile bilanço ve gelir-gider cetvelleri, genel kurul toplantı tutanağı ile ortaklar cetvelinin ve istenebilecek diğer belgelerin onaylı birer örneği, Birliğin ticaret siciline tescil edildiği yerdeki İl Sanayi ve Ticaret 

 

Müdürlüğüne tevdi edilir. Ayrıca bu belgelerin bir nüshası, Merkez Birliğine gönderilir. 

  Mevzuat No : 5        Bölüm No : 4        Madde No : 21

Madde Konusu

YÖNETİM KURULU: Seçimi ve Süresi:

Maddenin İçeriği 

Yönetim kurulu, kooperatif temsilcileri arasından en az bir, en çok dört yıl için genel kurulca seçilir ve en az yedi en çok on bir üyeden oluşur. Görev süresi ve üye sayısı genel kurulca kararlaştırılır. Genel kurulca bir süre belirlenmemiş ise bir yıl için seçilmiş sayılır. Yönetim kuruluna seçilecek üyelerin aynı kooperatifin temsilcilerinden olmaması şarttır. Ortaklık ve temsilcilik sıfatları sona erenlerin üyelikleri de sona erer ve yerlerine en çok oy almış olan yedekleri çağrılır. Süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

  Mevzuat No : 5        Bölüm No : 4        Madde No : 22

Madde Konusu

Seçilme Şartları:

Maddenin İçeriği 

Yönetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır. 

 

1- Türk vatandaşı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmamak. 

 

2 Birliğe ortak kooperatiflerinin birinde Birlik temsilcisi olmak 

 

3. Başka bir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliğinde yönetim kurulu üyesi olmamak 

 

4. Aynı zamanda Birliğin denetim kurulu üyesi olmamak, 

 

5. Birliğin denetim kurulu üyeleriyle üçüncü derece dahil akraba olmamak veya aralarında iş ortaklığı bulunmamak. 

 

6. Türk Ceza Kanununun zimmet, ihtilas, rüşvet, görevi kötüye kullanma, Sahtekarlık, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, emniyeti su istimal ve Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara ilişkin hükümleri ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre mahkum olmamak. 

 

Seçilme şartları denetim kurulu tarafından araştırılır. Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca son verilir. 

 

Haklarında yukarıdaki suçlarla ilgili olarak kamu davası açılmış olanları görevleri ilk genel kurul toplantısına kadar devam etmekle beraber, yönetim kurulunca bu durumdaki üyelerin genel kurulca azli veya göreve devamı hakkında karar alınmak üzere, yapılacak ilk genel kurul gündemine madde konulur. 

 

  Mevzuat No : 5        Bölüm No : 4        Madde No : 23

Madde Konusu

Görev ve Yetkileri:

Maddenin İçeriği 

Yönetim kurulu, kanun ve ana sözleşme hükümleri içinde Birliğin faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organıdır. 

 

 

Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır. 

 

 

1. Yıllık bilanço ile gelir-gider hesabının ve tahmini bütçenin hazırlanmasını sağlamak. 

 

2- Ortak kooperatifler ile ortak olmak için başvuranların ana sözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak. 

 

3. Bakanlıkça istenecek her türlü evrak ve vesaiki ibraz etmek, bilgi vermek ve denetim için gönderilen yetkili elemanlara gerekli kolaylığı göstermek 

 

4 Birliği resmi dairelerde, mahkemelerde ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek. 

 

5- Dava açmak, sulh olmak veya davadan vazgeçmek, 

 

6- 1163 sayılı Kanunun 42/6. maddesi hükmü gereği genel kurulda karar almak şartı ile Birliğe taşınmaz mal almak ve satmak, rehine koymak veya mülkiyetlerini aktarmak. 

 

 

7- Doğacak sorumluluk yönetim kuruluna ait olmak üzere, bir veya birkaç kişiyi Birliği ilzam edecek tasarrufta bulunmaya veya muayyen işlerde Birliği temsil etmeye yetkili kılmak ve Birlik personelini atamak. 

 

8- Defter, hesap ve kayıtların mevzuat dairesinde doğru olarak tutulmasını sağlamak. 

 

9- Birliğin amaçlarına ve ortakların menfaatlerine uygun olarak, birlik işlerini yürütmek ve gerekli kararları almak. 

  Mevzuat No : 5        Bölüm No : 4        Madde No : 24

Madde Konusu

Görev Bölümü, Toplantılar ve Birliğin Temsili:

Maddenin İçeriği 

Yönetim kurulu, seçimi takiben yapacağı ilk toplantıda üyelerinden birini başkan, iki’de başkan vekili seçerek görev bölümü yapar. 

 

Yönetim kurulu, başkanın bulunmadığı zamanlarda başkanın yetkili kılacağı vekillerinden birinin çağrısı ile toplanır. Toplantı en az iki ayda bir defa ve en az yarıdan fazla üyenin katılmasıyla yapılır. Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. Onda da eşitlik halinde söz konusu teklif teklif reddedilmiş sayılır. 

 

Toplantıda bulunmayan üyeleri temsilen oy kullanılamaz. Üyeler şahsi işlerini ilgilendiren hususların görüşülmesi sırasında toplantıya katılamazlar. 

 

Özürsüz olarak üst üste üç toplantıda hazır bulunamayan üye çekilmiş sayılır. 

 

Toplantılar Birlik merkezinde veya Birliğe ortak herhangi bir kooperatifin 

 

çalışma bölgesinde yapılabilir. 

 

Alınan kararlar tarih ve numara sırasıyla yönetim kurulu karar defterine İşlenir. Üyelerin isimleri kararın baş tarafına yazılır ve alt tarafı toplantıya katılanlarca isim yazılarak imzalanır. Verilen karara karşı olanlarla çekimser kalan üyeler, karşı olma veya çekimser kalma sebeplerini kararın altına yazara imzalanır. 

 

Birliği dışarıya karşı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu temsil yetkisini kısmen veya tamamen başkana ve başkanın bulunmadığı hallerde başkan vekillerinden birine devredebilir. Üyelerden biri veya birkaçı Birliği temsil etmek üzere murahhas üye seçilebilir. 

 

Birlik adına düzenlenecek evrakın muteber olması veya Birliğin ilzamı için Birlik ünvanı altında başkan veya vekillerinden biri ile birlikte murahhas üye veya müdür ya da bir yönetim kurulu üyesine ait en az iki imza gereklidir. 

 

Yönetim Kurulu, Birliği temsil ve Birlik adına imza atmaya yetkili şahısları kararla tesbit eder ve bu kararın noterlikçe onaylanmış bir sureti, imzalarla birlikte tescil etmek üzere Ticaret Sicili memurluğuna verilir. 

  Mevzuat No : 5        Bölüm No : 4        Madde No : 25

Madde Konusu

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:

Maddenin İçeriği 

Yönetim kurulu başkan, başkan vekili ve üyeleri ile murahhas üyelere bu sıfatla yapacakları hizmet için aylık ücret veya katılacakları her toplantı için bir huzur hakkı ve yapacakları görev seyahatleri için yolluk ödenir. 

 

Yönetim kurulu üyelerine, genel kurulca kararlaştırılan yukarıdaki nev’i ve miktarların dışında hiç bir ödeme yapılamaz. 

  Mevzuat No : 5        Bölüm No : 4        Madde No : 26

Madde Konusu

DENETİM KURULU: Seçimi ve Üyelik Şartları:

Maddenin İçeriği 

Birliğin işlem ve hesaplarını genel kurul adına denetlemek üzere temsilciler arasında veya dışardan genel kurulca en az bir yıl için, üç denetim kurulu üyesi ile bir o kadar da yedeği seçilir. Genel kurulca süre tesbit edilmemiş ise bir yıl için seçilmiş sayılır. 

 

Denetim kurulu, üyelerinden birini başkan olarak seçer. 

 

Denetim kurulu üyelerine verilecek ücretler, bütçeye konulmak suretiyle genel kurulca tesbit olunur. 

  Mevzuat No : 5        Bölüm No : 4        Madde No : 27

Madde Konusu

Görev ve Yetkileri:

Maddenin İçeriği 

Denetim kurulu üyeleri, kendilerine kanun ve ana sözleşme ile verilen görev ve yetkileri yerine getirmekle yükümlü olup, aksine hareketlerden sorumludurlar.

  Mevzuat No : 5        Bölüm No : 5        Madde No : 28

Madde Konusu

BÜTÇE, BİLANÇO VE GELİR – GİDER FARKI BÜTÇE VE BİLANÇO:

Maddenin İçeriği 

Yönetim kurulu elde edilecek gelirler ile yapılacak harcamaları tesbit ederek bir yıllık gelir-gider bütçesini düzenler. 

 

Birliğin gelir ve giderleri noterlikçe onaylı defterlere yazıldıktan sonra 

 

her ay mizan ve 31 Aralık tarihine göre yıllık bilanço düzenlenir. 

 

Bütçe ve bilanço denetim kurulu üyeleri ile genel kurula sunulur. 

 

Bakanlık ve Merkez Birliğince muhasebe ve bilanço örnekleri tesbit edildiği taktirde Birlik hesapları ve bilançosu bu örneklere göre düzenlenir. 

 

Birliğin gelirleri; tesis, işletme ve iştirak, menkul ve gayri menkul gelir ve iratlarından, ortak kooperatiflerin katılım payları ile diğer faaliyet gelirleri ve banka faizlerinden oluşur. 

  Mevzuat No : 5        Bölüm No : 5        Madde No : 29

Madde Konusu

GELİR- GİDER FARKI VE DAĞITIMI:

Maddenin İçeriği 

Gelir-Gider farkı, genel kurulca onaylanan yıllık bilançoya göre tesbit edilir. 

 

Gelir gider müsbet farkının; 

 

- %1’i Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tanıtma ve Eğitim Fonu , 

 

- %10’u Kanuni Yedek Akçe , 

 

-%10’u Fevkalade Yedek Akçe 

 

-%60’ı Geliştirme Fonu , 

 

-%19’u Sosyal Yardım Fonu, 

 

olarak sayılır. 

 

Geliştirme Fonu, genel kurulca alınacak karara göre Birliğin gelişmesine yarayacak işlerde kullanılır. 

 

Sosyal Yardım Fonu, genel kurulca alınacak karara göre, bağlı kooperatif ortaklarının ve çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere sağlık ve dinlenme tesisleri, bakımevleri ve kreşler kurmak veya kurulmasına yardımcı olmak amacıyla kullanılır. 

 

Bu fonu ayrıca bağlı kooperatif, kooperatif ortakları, diğer müessese ve vatandaşlardan yardım alınabilir. Fonu çalışma esasları bir yönetmelikle yürütülür. 

 

Sermaye üzerinden kazanç dağıtılamaz. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilemez. Yedek akçeler ortaklara dağıtılamaz ve Birlik 

 

münhasıran ortakları ile iş yapar. 

  Mevzuat No : 5        Bölüm No : 6        Madde No : 30

Madde Konusu

DAĞITILMA VE TASFİYE Dağılma Sebepleri:

Maddenin İçeriği 

Birlik; 

 

1. Ortak sayısının 7’den aşağı düşmesi üzerine, 

 

2. Genel kurul kararıyla, 

 

3. İflasın açılmasıyla, 

 

4, Kanunlarda öngörülen diğer hallerde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının mahkemeden alacağı karar üzerine, 

 

5. Diğer bir birlikle birleşmesi veya devralınması suretiyle, 

 

6. Üç yıl olağan genel kurul toplantısının yapmaması halinde, 

 

7. Amacına ulaşma imkanının kalmadığının Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tesbiti halinde mahkemeden alacağı kararla dağılır. 

  Mevzuat No : 5        Bölüm No : 6        Madde No : 31

Madde Konusu

Tasfiye Kurulu ve Tasfiyenin Yürütülmesi:

Maddenin İçeriği 

Tasfiye Kurulu genel kurul tarafından seçilecek en az üç kişiden oluşur. Genel kurul veya mahkeme tarafından tasfiye kurulu seçilmezse, tasfiye işlerini yönetim kurulu yürütür. Tasfiye Kurulu genel kurulca her zaman azledilebilir. 

 

Tasfiye Kurulu, tasfiye işlerinin bir an önce bitirilmesi için çalışmakla yükümlü olup yasalarda öngörülen tasfiye, tescil ve ilan işlerini yürütür. 

 

Tasfiye süresince Birliğin ünvanı, ‘’Tasfiye Halinde’’ ibaresi eklenerek kullanılır. 

 

Tasfiye kurulu üyelerine kendilerini seçen merci tarafından saptanacak miktarda ücret ödenir. 

  Mevzuat No : 5        Bölüm No : 7        Madde No : 32

Madde Konusu

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Bakanlık ile Diğer Kurumu ve Kuruluşların Denetimi:

Maddenin İçeriği 

Birlik, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının denetimine tabidir. Bakanlık; Merkez Birliğini, ilgili müesseseleri ve bağımsız denetim kuruluşlarını Birliği denetlemekle görevlendirebilir. 

 

Birlik görevlileri, Birliğe ait mal, para ve para hükmündeki kağıtları ve gizli de olsa bunlarla ilgili defter ve belgeleri istenildiğinde müfettişlere, kooperatif kontrollerine ve Merkez Birliğinin denetim görevlilerine göstermek, saymasına ve incelemesine yardımda bulunmak, istenilen bilgileri gerçeğe uygun ve etkisiz olarak vermek ve doğru beyanda bulunmakla yükümlüdürler. Birliğe katılmayan ve çıkan kooperatifler Birlikçe Maliye Bakanlığına bildirilir. 

  Mevzuat No : 5        Bölüm No : 7        Madde No : 33

Madde Konusu

Siyasi Faaliyet Yasağı:

Maddenin İçeriği 

Birlik siyasi maksatlı veya genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini bozmaya yönelik faaliyet gösteremez ve Birlik faaliyetleri bu maksatlara alet edilemez. 

 

Birlik siyasi partilerden ve teşekküllerden veya birinci fıkrada belirtilen faaliyetlerde bulunan kişi ve teşekküllerden herhangi bir surette maddi yardım kabul edemez, bunlara maddi yardımda bulunamaz. Birliğin yönetim ve denetim kurulları, Birliği temsilen siyasi partilerin yapacakları her türlü toplantılara katılamazlar. 

  Mevzuat No : 5        Bölüm No : 7        Madde No : 34

Madde Konusu

Kanun Hükümlerinin Uygulaması:

Maddenin İçeriği 

Bu anasözleşmede hüküm olmayan hallerde 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile bu Kanunun 98’inci maddesi delaletiyle, Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlere ait hükümleri uygulanır.

  Mevzuat No : 5        Bölüm No : 7        Madde No : 35

Madde Konusu

Birliğin Yönetim ve Denetim Kurulları:

Maddenin İçeriği 

- Birliğin yönetim ve denetim kurulları aşağıda gösterilmiştir. 

 

 

BİRLİĞİN MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

 

 

 

SIRA TEMSİL ETTİĞİ KOOPERATİFİN ÜNVANI ÜYENİN ADI İMZASI 

 

NO VE MERKEZİ VE SOYADI 

 

 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

5) 

 

6) 

 

7) 

 

8) 

 

9) 

 

10) 

 

11) 

 

 

BİRLİĞİN MEVCUT DENETİM KURULU ÜYELERİ 

 

 

 

SIRA TEMSİL ETTİĞİ KOOPERATİFİN ÜNVANI ÜYENİN ADI İMZASI 

 

NO VE MERKEZİ VE SOYADI 

 

 

1) 

 

2)